Algemene voorwaarden 'Maison Les Bois'

1. TOEPASSING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie maison 'Les Bois'. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'verhuurder' verstaan: de persoon die een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van maison 'Les Bois'. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

2. BOEKINGEN
Verhuurder neemt alleen boekingen/reserveringen in behandeling van personen die 24 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te weigeren een boeking in behandeling te nemen. Indien verhuurder uw boeking in behandeling neemt, zenden wij u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de boeking. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden. Verdere contactgegevens vindt u bij deze schriftelijke bevestiging. Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de boeking niet in het bezit van eens schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de boeking kan worden gedaan. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat verhuurder de schriftelijke bevestiging van uw boeking tevens factuur aan u hebben verzonden. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. IN-DE-PLAATSSTELLING
Het is huurder niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.

4. PRIJZEN
U bent verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging/factuur van de boeking. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5. EXTRA KOSTEN
U/de huurder is borg verschuldigd. E300,- per boeking. Zie ook punt 12 in deze voorwaarden.

6. BETALINGEN
Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van  bevestiging/factuur van de boeking. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het boekingsbedrag ineens voldaan worden terstond bij boeking. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal de verhuurder u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt verhuurder het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor de schade die verhuurder als gevolg hiervan lijden of zullen lijden. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7. AANKOMST EN VERTREK
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, tussen 16.00 en 17.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de bevestiging van de boeking dient de accommodatie tussen 08.00 en 09.00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

8. REGLEMENTEN
Alle gasten dienen zich te houden aan de door verhuurder voor het huis vastgestelde regels, bv. voor het zwembad, de keuken en de aanwezige apparatuur. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de 'check-in' te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag verhuurder de gasten niet onderbrengen. De accommodatie mag slechts maximaal bewoond worden door het aantal personen dat op de site wordt vermeld. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en in de aangereikte waszakken, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Bij overtreding van de Reglementen en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft verhuurder het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond uit het huis te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9. HUISDIEREN
Verhuurder staat niet toe dat er huisdieren worden meegenomen naar de accommodatie. Niet binnenshuis, maar ook niet op het bijbehorende terrein.

10. ROKEN
Verhuurder staat niet toe dat er wordt gerookt in de accommodatie. Mocht blijken dat het rookverbod wordt genegeerd kunnen kosten voor het schoonmaken van rookschade en brandgaten worden verhaald op de huurder. Dit bedrag wordt in mindering op de borg gebracht.

11. BREUK, VERMISSING
De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de gastheer en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. BORGSOM
Verhuurder verlangt van u bij aanvang van het verblijf een borgsom ten bedrage van Euro 300,-. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is verhuurder gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is verhuurder bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van verhuurder op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13. ANNULERINGSKOSTEN
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te worden ingediend. Wij hanteren de volgende percentages:
- t/m 60 dagen voor dag van aankomst: geen extra kosten
- 60 - 30 dagen voor voor dag van aankomst: 50% van de huursom
- 30 - 10 dagen voor dag van aankomst: 75% van de huursom
- 10 dagen voor aankomst- dag van aankomst:100% van de huursom

Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

14. OVERMACHT EN WIJZIGING
In het geval dat verhuurder al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, uw geld retour ontvangen. Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15. OPZEGGING
Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

16. AANSPRAKELIJKHEID
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het huis, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van huurder of (een van) haar werknemers. Evenmin staat verhuurder ervoor in dat het verblijf in het huis voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden. U vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

17. INTERNET
Op de website www.les-bois.nl wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke druk-, zet- en typfouten binden F. de Vries en M. Hoomans niet.

18. KLACHTEN
Ondanks de zorg en de inspanning van onze zijde, kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de beheerder van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: de heer F. de Vries/M.Hoomans, Kanaaldijk 68, 1832 AD Koedijk. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

19. TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen u en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. ALGEMEEN
Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie en zal nooit aan derden worden verstrekt.